Skip to main content

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring försäkringsdistribution

Garantum Wealth Management GI AB och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet för försäkringsdistribution, försäkringen är tecknad hos AIG Europe S.A. Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna, har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd ska du underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Ansvarsförsäkringen för försäkringsdistribution uppfyller kraven på ersättningsbelopp som ställs enligt lag. 

Den högsta ersättning som kan betalas för en skada uppgår till ett belopp som motsvarar EUR 1,300,380 per skada eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet som Europeiska gemenskapernas kommission tillkännager.

Den högsta ersättning som kan utbetalas under ett år uppgår till ett belopp som motsvarar något av följande, eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet, som Europeiska gemenskapernas kommission tillkännager:

  • EUR 2,600,750 om antalet anställda som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början uppgår till mellan 2 och 10.
  • EUR 3,901,130 om antalet anställda som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början uppgår till mellan 11 och 20.
  • EUR 5,201,500 om antalet anställda som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början överstiger 20.

Självrisken är SEK 125 000 per skada.

AIG Europe S.A, Box 3506, 103 69  Stockholm, tfn 08-506 920 00, e-post: info.sweden@aig.com

Ansvarsförsäkring Investeringsrådgivning

Garantum Wealth Management GI AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden. Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust och vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta Garantum Fondkommission AB om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit.

AIG Europe S.A Limited, Box 3506, 103 69  Stockholm, tfn 08-506 920 00, e-post: info.sweden@aig.com

Läs mer på Garantum Fondkommissions hemsida

Välkommen att kontakta oss!