Skip to main content

Tillstånd och tillsyn

Tillstånd av Finansinspektionen

Vi står under Finansinspektionens tillsyn och kontrolleras löpande i enlighet med rådande lagar och regelverk. Du som kund kan därför känna dig trygg med att dina affärer hos oss sköts på ett korrekt och regelrätt sätt. Vi är stolta över våra tillstånd och värnar och vårdar dem.

Garantum Wealth Management GI AB är registrerat som försäkringsdistributörer och har därmed tillstånd från Finansinspektionen att enligt lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) förmedla livförsäkringar (samtliga klasser) samt olycksfalls- och sjukförsäkring. 

Garantum Wealth Management GI AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som anknutet ombud får Garantum Wealth Management GI AB ta emot och vidarebefordra instruktioner eller order avseenden investeringstjänster eller finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kunder avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

 

swedsec fl bl

Garantum Wealth Management GI AB och dess rådgivare är licensierade hos SwedSec och därmed har våra rådgivare dokumenterad och nödvändig kunskap och kompetens. SwedSec arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad för anställda på finansmarknaden. Du kan söka efter licensierade rådgivare här.

 

InsureSec emblem Svart 000X 3 120x118

Garantum Wealth Management GI AB är anslutna till Insuresec som skyddar konsumenter och kunder genom att licensiera försäkringsdistributörer för att du som konsument/kund ska kunna få kompetent vägledning, kunna göra välgrundade val och tryggt kunna investera i försäkringar. Insuresec har bildats för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och konsumentnytta inom försäkringsdistribution, men också för att säkerställa en sund konkurrens och ett stort utbud av rådgivningsmöjligheter. Du kan läsa mer om Insuresec och Garantum Wealth Management GI AB här.

 

SFFM web Garantum Wealth Management GI AB är anslutna till Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm. Det är en branschorganisation för professionellt verksamma försäkringsdistributörer. Sfm verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand. Sfm företräder även medlemmarnas gemensamma intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag. Du kan läsa mer om Sfm här.

"Hos oss får du alltid en personlig rådgivare med assistent som värnar om dina intressen och som löpande följer upp dina placeringar, försäkringar och ditt sparande."

Välkommen att kontakta oss!